Annex & Co

 

 

Engagemang, medvetenhet, ökad kompetens, tillit, kraft, delaktighet, struktur, trygghet, motivation, inspiration, energi & balans, är ord som ofta beskriver mina kunders intention om vad vårt samarbete ska leda till.

Ord som ger mig riktning och fokus i uppdraget tillika glädje när de i en återkoppling, likt ett godkänt kvitto dyker upp efter genomfört uppdrag.

 

Jag arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, dvs att delarnas relationer till varandra är av avgörande betydelse för helhetens sätt att fungera. Helhet, transparens och god kommunikation är för mig viktiga grundpelare och framgångsfaktorer för att uppnå uppdragets intention.

 

Min uppmärksamhet och mina tjänster riktar jag till både företag och privatpersoner. Jag arbetar med kundanpassade lösningar för hållbara resultat. Med ett nära och personlig konsultarbete tar jag sikte på integrerat lärande, framgångsrik utveckling & ett system i balans. 

 // Välkommen till Annex & Co  - Jessica Lindström

Annex & Co - med sikte på 

lärande, utveckling & balans

 

 

Human Resource - Förändring & Utveckling - Kommunikation - Facilitering - Ledarskap - Stresshantering- Sorgbearbetning - Coach

Inre Ledarskap - Sorg- & Förlustbearbetning

Inre Ledarskap syftar till är vara nyfiken att hitta sin inre kompass och själslig styrka. För att leda dig själv behöver du orientera dig i dina känslor, tankar och ditt intellekt. Obearbetade känslor vid en förlust kan bidra till både fysiska och psykiska besvär allt från en bedövande känsla till kraftfulla känsloyttringar. 

Som Cert. Handledare i Sorg & Förlustbearbetning ger jag samtal utifrån ett strukturerat 8 - veckorsprogram för att medvetandegöra, bekräfta och känslomässigt fullborda relationen efter en förlust. Sorg-bearbetning kan med framgång ske i grupp. 

Dödsfall, separationer och andra förluster bidrar till att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker.

Förlustbearbetning finns att boka som enskilda samtal efter överenskommelse.

Efter en förlustbearbetning kan du finna en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust. 

Facilitering - Utveckling- & Förändringsledning

Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en grupp individer mot ett gemensamt mål på ett sätt som främjar delaktighet,motivation och personligt ansvarstagande.

I uppdrag som Facilitator & Förändring-/

Utvecklingsledare tillämpar och ansvaras för att skapa trygga och dynamiska mötesarenor där samtliga deltagare uppmuntras till att bidra med sina tankar och erfarenheter – målet är att öppna upp dialog mellan roller, funktioner och relationer för att på så sätt skapa en miljö som främjar kreativitet, kraft & utveckling.  

Facilitering är ett verktyg som jag brinner extra starkt för utifrån att resultatet ofta inbegriper explicit utveckling både för individ och grupp. 

Facilitering kan med framgång även köras via digital plattform. 

Tjänsteområden 

HR - Interim HR 

HR - Interim HR är inriktad tjänst för att stödja och underlätta ert arbete inom Human Resources, alltifrån rekrytering, kompetens- utveckling, arbetsmiljö, outplacement, lönekartläggning, rehabilitering till avveckling. Uppdragen och samarbetet kan ske som enskilda insatser och/eller ett partnerskap på lång eller kort sikt.  

Jag har flerårig erfarenhet inom förekommande HR-processer inom privat och offentlig sektor.  Vidare har jag god erfarenhet av arbetsrätt, arbetsmiljörätt och med förhandlingvana. 

Vårt samarbete börjar med en noggrann analys och filterring av ert behov, förutsättningar samt intention med önskad insats.

Min drivkraft inom ramen för HR-tjänster ligger i att skapa struktur, effektivisering och engagemang med sikte på välmående och hållbart företag i balans. 

 

Utbildning - Föreläsning

Lära för att lära  - Lärandet, för individ, grupp & organisation är en grundläggande plattform för utveckling. Integrerad kunskap - kompetens, skapar god förutsättning till kraftfullhet och balans i samtliga delar i en organisation. Genom grundlig filtrering av ert behov av kompetenshöjande insatser säkrar vi upp att varje systemnivå tillgodoses med kompetens för att uppnå stabilitet, flexibilitet samt kunna möta framtidens krav. Utbildningar/föreläsningar inom: Kommunikation, Förändringskunskap, Medvetet Ledarskap, Pedagogisk Mötesteknik, 

Stresshantering,  Sorg-/ Förlustbearbetning 

samt Arbetsrätt, Arbetsmiljörätt.

Utbildningen sker antingen hos kund, i utbildningslokal eller på digital plattform.

I mitt uppdrag som utbildare läggs fokus på delaktighet, kommunikation, lärande inkluderat uppdragets tydliga intention.

 

StressProfilen® - Winmar AB

Utbildning & Cert. StressProfilen®. 

Vår moderna tillvaro med ständiga förändringar och påverkansfaktorer medför en stark ökning av såväl fysiska som psykiska spänningar hos allt fler människor. StressProfienl® underlättar förändringsarbetet på såväl organisations-, grupp- och individnivå. 

Genom ett strukturat underlag får deltagaren ta del av sin egen StressProfil®. Utifrån underlag och samtal skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress. 

Profilerna är teoretiskt och statistiskt underbyggda* och baserar sig på svensk och internationell forskning inom stress och arbetsmiljö. I StressProfilen® finns ett antal sammanfattande index som visar på utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning.

(*Utvecklad av docent Sven Setterlind)

gallery/certifierad_handledare_i_sorgbearbetning_webb

Tjänster

Coaching - Ledarskap - Chefsstöd - Samtalstöd

Coachning är kraftfullt verktyg som ska föra dig mot ett önskat mål.

Individuell coaching ger dig ökad förståelse om dina strategier, behov och värderingar. Coachningen ger förutsättningar till ett handfast stöd till chefer och medarbetare att lösa uppgifter och knyta ihop sin personliga och professionella utveckling med verksamhetens mål. Vid Gruppcoachning ges möjlighet att lyssna in flera personer men även delge egna tankar om utveckling och om önskat mål. Coachning ökar medvetenheten i kommunikationen med dig själv och andra.

Coachningen bygger på ICF kärnkompetenser.

Chefsstöd/Samtalsstöd utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring. Samtalet kan inkludera vägledning och rådgivning. Oavsett form och struktur av samtal så möts vi där du är och sedan arbetar vi tillsammans framåt mot ett önskat mål.

 

gallery/pernilla b extra

Ledarskapscoachning

"Att bli coachad av dig har gett mig verktyg som stärker mig både i min fackliga roll och i min roll som arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen.

Dessa verktyg har hjälpt mig att bli en bättre ledare (och medmänniska) genom att jag har fått en större insikt i hur jag reagerar i olika situationer och därigenom lättare kan styra samtal och diskussioner framåt på ett mer konstruktivt sätt.

Jag har även fått hjälp med att sätta gränser och att på ett mer objektivt sätt se på ställda krav och bedöma rimligheten i dessa. Detta är väldigt viktigt då det är lätt att annars ta på sig en för stor mängd arbete i samband med förtroendeuppdrag!

Det har på det stora hela varit mycket utvecklande att bli coachad och jag hoppas att fler förtroendevalda kommer att ta denna unika chans till utveckling i sitt uppdrag!"

// Pernilla, Styrelseordförande/Kvalite och Logistik

gallery/marie s ny

Det här tycker vi!

Stressprofil - Samtalsstöd

"Jessica är väldigt lyhörd och kommer snabbt fram till var förändringsarbetet behöver börja.

Med målinriktad coachning visualiseras vad det är som måste förändras, hur det skall genomföras och vilka resultat som behöver uppnås.

De verktyg som finns till hand gör det enklare för mig att förstå hur jag fungerar och varför jag agerar som jag gör i vissa situationer.

En stor hjälp till fortsatt utveckling av mig själv både som yrkes- och privatperson"

// Martin, Projektledare

 

Stressprofilen - Samtalsstöd

"Otroligt givande samtal där jag fått lära känna mig själv, vad det är som stressar mig och hur jag kan tänka kring situationer som jag upplever stressande. Tack vare Jessicas samtal vet jag nu vad jag behöver förändra i mitt liv för att må bra och hur jag hittar mitt inre lugn."

// Kristin, Student

gallery/maria2

 

Stressprofil

"Jag rekommenderar verkligen Stressprofilen hos Jessica. Stressprofilen och samtalet med Jessica hjälpte mig att se vad jag behöver ta tag i för att minska stressen och förbättra balansen i mitt liv. 

Jag hoppas mycket på år 2020 även om det blir en tuff resa."

// Maria, Logistik

gallery/maria

Chefsstöd - Grupputveckling

"Ett ovärderligt stöd till mig i min chefsroll där jag fått konkreta tips och verktyg att använda i mitt fortsatta utvecklingsarbete. 

Har även upplevt ett stort förtroende och förståelse för mina utmaningar och behov.

Ett värdefullt inspel i vår grupputveckling där Jessica fungerat utmärkt som såväl coach som bollplank – ett mycket professionellt utfört arbete!.

// Hanna, Avdelningschef

Coachning

Att få möjlighet av Annex & Co till vägledning och coachning har haft en stor betydelse för mig.

Det har varit en stor hjälp i arbetet att få ihop mitt livspussel. Jag fick nya tankar och redskap för att lösa mina hinder och se mina möjligheter på ett nytt sätt, vilket har inneburit att jag mår bättre i kropp och själ.

Jag vill varmt rekommendera Annex & Co till  alla som behöver vägledning i livet.

//Marie, Specialpedagog/APL-samordnare

 

gallery/kicki klar

Välkommen till mig!

Vem är jag?

 

Kommunikativ, engagerad, lyhörd, analytisk, kreativ, pedagogisk och lösningsfokuserad person med tydlig blick för helhet är ord som beskriver mig, både privat och i min profession.

 

Människor som befinner sig i olika skeende och livssituationer är något som alltid intresserat mig och som för snart dryga 17 år sedan gav mig ett naturligt steg in i mitt yrkesval som Personal-/Beteendevetare med inriktning Arbetslivs-/Organisationspsykologi. Jag har under åren haft förmånen att få arbeta med olika delar av arbetsmarknaden samt med olika utvecklings- och förändringsarbeten.

I rollen som HR-konsult har jag arbetat nära chefer i deras utmanade uppdrag samt stöttat dem i sitt chef-/ och ledarskap. I arbetet ingick även att utifrån ett helhetsperspektiv säkerställa organisationens HR-processer

 

Under några år har jag innehaft rollen som projektledare och samordnare på ett konsultföretag. Uppdragen utgjordes av outplacement, rehabilitering samt av olika arbetsmarknadsåtgärder. Det var ett givande och utvecklande arbete där jag hade förmånen att driva flertalet varierade projekt från ax till limpa.

 

De senaste 5 åren har jag arbetat som förhandlande Regional Ombudsman, Regionalt arbetsmiljöombud samt som Coach och Utvecklare-/ Utbildare. En kombination av arbetsuppgifter som dels gav mig möjligheten att djupdyka inom arbetsrätt, arbetsmiljörätt, allt för att kunna stödja medlemmar (tjänstemän och chefer), fackliga förtroendevalda och styrelser i deras förhandlingar, dels gav det mig utrymme att få arbeta med mina stora intresseområden; utveckling för individ och grupp, utbildning, kommunikation, styrelsearbete, verksamhetsplanering och ledarskap. 


För att hålla mig ajour med min bransch och de uppdrag jag brinner för, har jag med tydlig frekvens valt att kompetensutveckla mig, främst inom kommunikation, ledarskap, inre ledarskap, utveckling- och förändringsledning. Under 2019 tog jag min samlade kompetens, erfarenhet tillsammans med en dos mod och slog upp dörrarna till mitt Annex & Co.  Min motivation och drivkraft finner jag bäst när jag tillsammans med kund har en öppen dialog och med precis filtrering lägger grunden till en strategi med en tydlig intention. Vi tar sedan sikte på integrerat lärande, framgångrik utveckling och ett system i balans hos individ, grupp och/eller organisation.

 

Är du nyfiken och vill veta mera eller kanske du redan nu vet vad du önskar hjälp med?

Slå en signal, skicka ett sms eller mail, så prata vi om det!

 

Alla möten är bra möten och kanske mynnar vårt ut i ett spännande

samarbete eller i ett utökat nätverk?

 

// Jessica Lindström, Annex & Co

 Jessica Lindström,

Ägare & Konsult

Annex & Co

 

gallery/87824334_806317553183600_2241319140000268288_n

       Utbildningar: 

  • Personal-/Beteendevetare, fil. kand. Arbetslivs-/ Organisationspsykologi
  • Cert. Coach (2010-2011)
  • Projektledning (2011)
  • Cert.Kommunikolog - Kommunikation & Förändringsarbete (2016-2018)
  • Facilitering (2018)
  • Cert. Handledare i Sorgbearbetning (2019)
  • Cert- Stressprofilen (2019)

Är du mitt & Co?

Annex & Co har sitt Annex i

 kurortens Badhus No 1

vilket är vackert belägen i Ronneby Brunnspark.

Välkommen till mig eller bokar vi ett besök hos dig!

KONTAKT

Namn  
Din E-post  
Meddelande  

Besöksadress: 

Badhus No 1

Kurpromenaden 2, plan 2

372 36 Ronneby

Sverige

Telefon:

+46 70 83 38 503

E-post:

jessica.lindstrom@annexoco.se

 

gallery/jessica profil